ČESKÉ NEZÁVISLÉ DOPRAVNÍ SDRUŽENÍ
Portál redakce stránek Ústecké Tramvaje a Ústecká Městská Doprava
WWW.USTECKETRAMVAJE.COM
Dopravce DPÚK versus Ústecký kraj

Jeden ze soudních sporů mezi krajem a dopravcem - co se nyní okolo tohoto tématu mediálně děje

Tiskové zprávy DPÚK - pokračování cílené dezinformační kampaně
(04.07.2007, zdroj: Ústecký kraj [www.kr-ustecky.cz])
Nejnovější tisková zpráva, ve které Dopravní podnik Ústeckého kraje, a.s. (DPÚK) zcela bezdůvodně osočuje Ústecký kraj ze zásahu do výkonu přenesené působnosti krajského úřadu je jen dalším příkladem cíleného úsilí této společnosti dezinformovat veřejnost.
Svou tiskovou zprávou z 3.7.2007 Ústecký kraj rozhodně nijak nezasahoval do výkonu přenesené působnosti, pouze reagoval na hrubě nepravdivá osočení, která vůči Ústeckému kraji - a nikoliv pouze vůči krajskému úřadu, jak nyní účelově předstírá - vznesla společnost DPÚK. Není to Ústecký kraj, ale společnost DPÚK, která ve svých veřejných vyjádřeních spojuje rozhodování krajského úřadu v přenesené působnosti s Ústeckým krajem a se zcela nesouvisejícími otázkami závazku veřejné služby, které se týkají zcela jiného období a jiných skutkových okolností.
Účelová zkreslenost informací šířených ze strany DPÚK ohledně obsahu nedávného rozsudku Nejvyššího správního soudu (NSS) pak nepochybně vyplývá i ze včerejšího vyjádření vedoucí kanceláře NSS pro ČTK. Ta shodně se včerejší tiskovou zprávou Ústeckého kraje konstatovala, že důvodem rozhodnutí byla skutečnost, že DPÚK byla udělena pokuta v několika samostatných rozhodnutích namísto rozhodnutí jednoho. To však nic nemění na prosté skutečnosti, že se DPÚK i podle názoru NSS dopustil správního deliktu tím, že provozoval dopravu bez licence.
Odkaz na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu: zde
Ústecký kraj účelově překrucuje vyjádření DPÚK
(03.07.2007, zdroj: DPÚK [www.dpuk.cz])
Ústecký kraj zasahuje do výkonu přenesené působnosti krajského úřadu a účelově překrucuje vyjádření DPÚK.
V tiskové zprávě z 3.7.2007 Ústecký kraj po svém interpretuje rozsudek Nejvyššího správního soudu v Brně (dále jen NSS) a pokouší se pro veřejnost vykládat a komentovat tiskové zprávy DPÚK. DPÚK opakovaně zdůrazňuje, že v řízeních, jichž se rozsudek NSS týkal, nebyl Ústecký kraj účastníkem a proto nemohl zákonným způsobem rozsudek získat. Pokud mu ho některý ze správních úřadů poskytl, neoprávněně tak nakládal s citlivými údaji DPÚK, neboť tyto údaje poskytl subjektu, kterého se netýkají.
DPÚK se v dané souvislosti vždy vyjadřoval pouze a jen k činnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje, tedy správního úřadu, který vykonává veřejnou správu v přenesené působnosti. Tento úřad nemá s Ústeckým krajem nic společného. Pokud jeho rozhodovací činnost Ústecký kraj jakkoliv komentuje a vykládá, zasahuje tím nepřípustným způsobem do výkonu veřejné správy v přenesené působnosti.
Podstata nezákonných rozhodnutí tkví v rozhodovací činnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje, které by měl Městský soud v Praze zcela v intencích rozsudku NSS zrušit.
Na rozdíl od Ústeckého kraje nebude DPÚK komentovat činnost nezávislých soudů a pokoušet se je v jejich rozhodování jakkoliv ovlivňovat vlastní interpretací námitek.
K argumentaci Ústeckého kraje je nutno opětovně zdůraznit, že v dané době úředníci krajského úřadu nedodrželi zákonem stanovenou lhůtu pro vydání rozhodnutí o nových licencích a po jejím uplynutí DPÚK protiprávně pokutovali. Tato skutečnost je kraji známa, jen ji jaksi opomněl zmínit.
Závěrem je nutno vyvrátit ještě jeden ze zkreslených argumentů kraje. Mimo to, že budou vráceny uložené pokuty, bude současně rozhodnuto o vrácení nákladů řízení včetně nákladů advokátního zastoupení. Jak je všem známo, Ústecký kraj za právní spory s DPÚK, které ještě nebyly zdaleka ukončeny, již nyní vynaložil řádově desítky miliónů korun.
Společnost Dopravní podnik Ústeckého kraje, a.s. zkreslila obsah rozsudku Nejvyššího správního soudu
(03.07.2007, zdroj: Ústecký kraj [www.kr-ustecky.cz])
Dne 2.7. 2007 společnost Dopravní podnik Ústeckého kraje, a.s. (dále jen „DPÚK“) na svých internetových stranách zveřejnila tiskovou zprávu nazvanou „Nejvyšší správní soud dal za pravdu DPÚK“. V této zprávě se DPÚK zabývá nedávným rozsudkem Nejvyššího správního soudu týkajícím se pokut, které Krajský úřad Ústeckého kraje udělil DPÚK za to, že počátkem roku 2005 provozoval linkovou osobní dopravu bez platných licencí.
Příslušný rozsudek Nejvyššího správního soudu byl vydán ve věci žalob ve správním soudnictví. Ty DPÚK podal proti rozhodnutím Ministerstva dopravy, kterými byla shora uvedená rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje o udělení pokut změněna. Ústecký kraj podotýká, že nebyl účastníkem tohoto soudního řízení a že Nejvyšší správní soud zrušil pouze předchozí rozhodnutí Městského soudu v Praze v této věci, nikoli samotná správní rozhodnutí Ministerstva dopravy a Krajského úřadu Ústeckého kraje.
Chtěli bychom upozornit, že podstata výhrad Nejvyššího správního soudu vůči rozhodnutím Ministerstva dopravy a Krajského úřadu Ústeckého kraje nespočívá ve skutečnostech, které ve své tiskové zprávě uvádí DPÚK. Šlo o to, že uvedené správní orgány vedly s DPÚK několik správních řízení, podle názoru Nejvyššího správního soudu ale měly vést správní řízení jediné.
Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku v žádném případě neuvedl, že samotné pokutování DPÚK bylo protiprávní, ani že provozování linkové osobní dopravy ze strany DPÚK bez licencí lze ospravedlnit mezerami v legislativě nebo údajnou nečinností Krajského úřadu Ústeckého kraje při vydávání licencí, jak ve své tiskové zprávě naznačuje DPÚK. Naopak, Nejvyšší správní soud naprostou většinu námitek vznesených DPÚK v průběhu soudního řízení odmítl. Dokonce mimo jiné uvedl, že „shledává právní úpravu jednoznačnou, umožňující zahájit provoz linkové osobní dopravy pouze na základě licence“ a že jednání DPÚK v daném případě naplňuje typovou společenskou nebezpečnost správního deliktu. Protiprávnost postupu DPÚK tedy rozsudkem Nejvyššího správního soudu nebyla zpochybněna.
Ústecký kraj se také ohrazuje proti ničím nepodloženému tvrzení DPÚK, že kraj bojkotoval vydání nových licencí, přestože na DPÚK jako právního nástupce původního držitele licencí přešla všechna práva a povinnosti, která plynou z obchodního zákoníku. Jak ve shora uvedeném rozsudku potvrdil Nejvyšší správní soud, licence k provozování linkové osobní dopravy na právní nástupce (např. v důsledku fúze nebo rozdělení společnosti) nepřechází. Je tedy odpovědností každého držitele licencí, aby například při svém rozdělení, zvolil postup, který umožní hladké pokračování výkonu podnikatelské činnosti. DPÚK (resp. jeho právní předchůdce) však takový postup nezvolil. Tvrzení DPÚK o škodách v řádech milionů korun, které DPÚK údajně vznikly v důsledku vydání rozhodnutí o udělení pokut, tedy postrádá smysl. Jediná povinnost, která z těchto rozhodnutí DPÚK vznikla, bylo uhrazení příslušných pokut ve výši cca 100.000,- Kč. V této souvislosti Ústecký kraj rovněž zdůrazňuje, že předmětná správní rozhodnutí byla vydána správními orgány při výkonu přenesené působnosti, nezávisle na rozhodování Ústeckého kraje coby veřejnoprávní korporace.
Ústecký kraj dále zdůrazňuje, že uvedený rozsudek Nejvyššího správního soudu nijak nesouvisí se spory o zajištění linkové osobní dopravy mezi Ústeckým krajem a DPÚK, ke kterým došlo v roce 2006.
Vyjádření: Ústeckého kraje k rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ve věci správních žalob DPÚK
(02.07.2007, zdroj: Ústecký kraj [www.kr-ustecky.cz])
Společnost DPÚK dnes informovala o vydání rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ve věci správních žalob DPÚK proti rozhodnutí Ministerstva dopravy. Ústecký kraj nebyl účastníkem příslušného soudního řízení a obsah ani důvody vydání uvedeného rozsudku mu proto nejsou známy. Z dostupných informací však vyplývá, že rozsudek nesouvisí se sporem o zajištění dopravní obslužnosti v roce 2006, ale týká se starších případů, kdy společnost DPÚK počátkem roku 2005 provozovala silniční dopravu bez platných licencí.
Podrobněji se Ústecký kraj k celé věci vyjádří, až získá plné znění rozhodnutí NSS.
Chtěli bychom ještě připodotknout, že jediná platná rozhodnutí, které zatím Ústecký kraj má k dispozici, jsou rozhodnutí Městského soudu v Praze ve věci znaku Ústeckého kraje a slovního spojení „Ústecký kraj“ a loňské rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věci pokuty proti DPÚK.
Nejvyšší správní soud dal za pravdu DPÚK
(02.07.2007, zdroj: DPÚK [www.dpuk.cz])
Krajský úřad Ústeckého kraje ve více než deseti případech porušil práva Dopravního podniku Ústeckého kraje. K takovému závěru dospěl 31. května 2007 Nejvyšší správní soud v Brně.
Ve spojeném řízení Nejvyšší správní soud konstatoval, že rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje, kterými uložil pokuty dopravnímu podniku, jsou ze závažných věcných a procesních důvodů závadná.
Podstata věci spočívá v tom, že DPÚK ihned po svém vzniku řádně požádal o vydání nových licencí a pokračoval v dopravě občanů podle platných jízdních řádů bez těchto nových licencí, které z důvodu nesouladu českých zákonů před zápisem do obchodního rejstříku mít nemohl, což také potvrdil Nejvyšší správní soud. Úředníci krajského úřadu však namísto toho, aby vydání licencí zajistili v zákonné lhůtě, tak po jejím uplynutí dopravní podnik protiprávně pokutovali. O škodách, které tím DPÚK vznikly a které dosahují milióny korun, budou vedena samostatná řízení.
Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné a Městský soud v Praze je právním názorem Nejvyššího správního soudu vázán.
Vysvětlení:
DPÚK vznikl dne 26.11.2004 rozdělením ČSAD BUS Ústí nad Labem pro naplnění požadavků Evropské komise. Krajský úřad Ústeckého kraje bojkotoval vydání nových licencí přestože na DPÚK jako právního nástupce přešla všechna práva a povinnosti, které plynou z Obchodního zákoníku.
Doplnění:
V řízeních před Nejvyšším správním soudem, kde byl DPÚK úspěšný, nebyl Ústecký kraj účastníkem, neboť se jednalo o přezkum správních rozhodnutí v řízeních, kde vystupoval toliko krajský úřad v přenesené působnosti. Právě jeho nezákonná rozhodnutí byla mimo jiné předmětem soudního přezkumu. Jelikož se jednalo o řízení o správních deliktech, zastupovalo žalovanou stranu za Českou republiku Ministerstvo dopravy ČR. V současnosti se předmětné věci vrací Městskému soudu v Praze, který by měl v souladu s rozsudkem Nejvyššího správního soudu zrušit jak vlastní napadená rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje, tak i na ně navazující rozhodnutí Ministerstva dopravy ČR.
Ústecký kraj v dané věci není a nebude účastníkem správních řízení. Účastníkem řízení jsou v daném případě správní úřady s nimiž Ústecký kraj nemůže mít podle zákona nic společného a tudíž by se k dané věci neměl v zájmu objektivity vůbec vyjadřovat. Právě možné prolínání vlivů kraje na rozhodování krajského úřadu bylo jedním z namítaných důvodů nezákonnosti v postupu krajského úřadu.
Spory v nichž měl DPÚK úspěch se týkají zahájení jeho činnosti v roce 2004 a svou podstatou uvozují situaci loňského léta, kdy spory mezi ním a Ústeckým krajem kulminovaly. Další probíhající soudní spory přímo spojené s loňskými událostmi dopravní výluky v Ústeckém kraji nejsou dosud pravomocně skončeny a to včetně sporných řízení ve věci výpovědi a rozhodnutí ÚOHS o němž kraj prohlašuje, že je platné. Ani o tomto dosud nebylo pravomocně rozhodnuto, stejně tak jako nebylo rozhodnuto o slovním spojení "Ústecký kraj". S vyjádřením proto DPÚK vyčká do konečného rozhodnutí soudů.
::Úvod ::Redakce ::Kontakt