ČESKÉ NEZÁVISLÉ DOPRAVNÍ SDRUŽENÍ

Trolejbusy a křižovatky s kruhovým objezdem

V listopadu roku 2005 se trolejbusy v Teplicích poprvé seznámily s novým dopravním řešením křižovatky tj. kruhovým objezdem (viz. archiv zpráv 2005). Stavba "kruháče" ve čtvrti Trnovany pro troleje nebyla ve znamení nijak velkého zásahu spíše jen kosmetické úpravy, která proběhla souběžně s běžnou údržbou celé sítě. Byla však předzvěstí, že i v Teplicích se začíná dopravní řešení křižovatek ubírat tímto směrem a další zásahy do elektrické trakce s tím spojené budou následovat.
Samotná realizace však není vždy snadnou záležitostí a potýká se hned s řadou potíží. V minulosti bylo možné zaznamenat jako jeden z důvodů problému staveb křižovatek trakční vedení a tím spojené náklady na nutné přeložky. Tento argument jež se mimo jiné hojně používal v době, kdy se vedla diskuze o existenci trolejbusů však ve světle skutečných problémů staveb kruháčů zapadnul do pozadí. V současné době můžeme na území města Teplice v rámci zásahu do trolejbusové sítě zmapovat celkem 5 míst, kde se křižovatka s kruhový objezdem postavila či existuje možnost, že by se tak mohlo někdy v budoucnu stát. Použít výraz "mohlo" je však na místě, protože v některých případech bude stavba křižovatky možná jen pouhým přáním či otázkou dlouhodobého hledání východiska z nutnosti řešení rozsáhlých přeložek inženýrských sítí, ale i vlastnických vztahů v blízkosti současných křižovatek. Stavby budou mít na trolejbusy ještě jeden poměrně zásadní vliv. V momentě, kdy vznikne kruhový objezd v místě větvení tratí dojde k aktivaci 4kanálového dálkového ovládání výhybek, kterými jsou všechny trolejbusy vybaveny avšak zatím nebyl důvod tuto kapacitu využívat.
Popis jednotlivých křižovatek zobrazených ve schematu
1) První funkční kruhový objezd nacházející se v Trnovanech byl postaven v polovině listopadu 2005. Je umístěn na okraji sídliště na křižovatce ulic Přítkovská, Jana Koziny a kromě trolejbusových linek vedoucích na nedalekou konečnou Anger, zde projíždějí autobusové linky do Sobědruh. Samotný průběh stavby do provozu linek MHD nezasáhl a na drobnou úpravu trakčního vedení byla využita dvoudenní výluka 5-6.11. 2005, kdy probíhaka celosíťová NAD v rámci údržby trakčního vedení. Význam objezdu spočívá zejména ve snížení rychosti vozidel jedoucích po původní hlavní ulici Přítkovská, která je nejen široká a rovná, ale v horní části tvoří horizont, který částečně zakrývá blížící se vozidla. Prostor křižovatky je poměrně malý, ale otáčení zvládají i koubové autobusy a 15metrová Citara, která zde neprojíždí přímo, ale odbočují z Kozinovy do Přítkovské ulice.

2) Bezesporu jeden z nejzajímavějších a velmi potřebný kruhový objezd vznikne v Řetenicích u nemocnice. Nachází se na frekventované křižovatce ulic Duchcovská, Bratislavská, Libušina, kde se střetávají dvě trolejbusové tratě a troleje zde tvoří kompletní triangl. Duchcovská ulice je z velké části 4 proudová komunikace tvořící výpadovku ven z města avšak protíná střed obydlené čtvrti Řetenice. Křižovatka s napojením na ulici Libušina, která umožňuje přes Jateční rychlé spojení nejen s centrem, ale též s frekventovanou komunikací E55 se nachází uprostřed této čtvrtě. Přesto, že je výstavba kruhového objezdu prioritní záležitostí a měla být zahájena v průběhu roku 2006 nestalo se tak. Nákladnou investici bude provázet výrazná přestavba inženýrských sítí a pochopitelně dojde i k úpravě trolejového vedení, které v současné době již ne zcela kopíruje vodorovné značení při výjezdu z Libušiny ulice. Pro trolejbusovou dopravu bude mít nový kruhový objezd ještě jeden význam - nejen, že zůstane zachována možnost odbočení do všech směrů, ale zároveň vznikne možnost jej použít jako vratný a to opět do všech tří směrů. Zda tato nová vlastnost bude mít vliv na případnou změnu linkového vedení je věc budoucnosti podstatné je, že teplická síť bude opět o kousek flexibilnější.
DP Teplice je již připraven na dopravní řešení během samotné realizace, neboť rozsah prací bude vyžadovat několik fází. V předběžném náhledu bude probíhat v duchu maximálního možného zachování provozu v přímém směru po Duchcovské ulici tj. drobné přeložky umožňující průjezd trolejbusů staveništěm a možné víkendové výluky v podobě NAD v celé trase linek. Po celou dobu by však měla být od sítě odpojena trať v Libušině ulici a pokud bude stavba zasahovat do provozu sezónní nostalgické linky č. 11 bude tato linka odkloněna přes Alejní. Finální úprava trakčního vedení si poté vyžádá zhruba 14 denní výluku a ukončení linek u Nemocnice, kde budou trolejbusy otáčeny přetahem a na zbylém úseku na konečnou Řetenice, Tolstého bude zavedena náhradní autobusová doprava.
(aktualizovaný dodatek: Z důvodu řešení přeložek inženýrských sítí se realizace stavby přesunula z roku 2006 na rok 2007 a později následoval další odklad a poslední termín realizace je stanoven na druhou polovinu roku 2008)

3) Složitá a frekventovaná je také křižovatka ulic Lounská, Americká, Bílinská, která má ještě navíc jednosměrnou odbočku přímo na mezinárodní silniční tah E55 na Prahu a E442 směrem na Most. Ulicemi Lounská a Bílinská projíždějí trolejbusy směrem na Třešňovku, sídliště Bílá cesta a Nová Ves a dále autobusové linky na Valy a autobusy linkové dopravy směrem Bíliny. I když zde žádné trolejové křížení není měla by kruhová křižovatka 5 výjezdů a přeložku trolejového vedení by bylo nutné provést. Prozatím je situace řešena tím, že je v prostoru kladen větší důraz na vodorovné dopravní značení. Do budoucna však záměr vybudovat kruháč zůstává.

4) "aktualizováno" Další kruhovou křižovatku v Trnovanech brzy najdeme na výpadovce směrem na Děčín a Ústí nad Labem. Trnovany jsou stabilně ve znamení dopravní přetíženosti a bohužel bez kapacitní možnosti obchvatu (částečně jen ulicí Jana Koziny přes kruhový objezd výše). Kromě vysokého počtu linek MHD a linkové dopravy je zde velká frekvence individuální a nákladní dopravy v pracovní dny obvykle táhnoucí se v kolonách. Kruhový objezd bude jen jednou z mnoha stavebních aktivit v této oblasti. Nachází se totiž na začátku ulic Přítkovská, Modlanská a středem prochází výlukami pověstná Masarykova třída, na které od roku 2005 po etapách probíhá kompletní rekonstrukce. Kruhový objezd má nezávisle na "Masaryčce" vlastní termín stavby a dlouho nebylo jasné kdy se bude realizovat. Trolejbusová síť zde není tak složitá jako v Řetenicích - má pouze dvě větve k Angeru, nebo směrem na Šanov II. Sochorovu a netvoří triangl. Složitost zahájení realizaci vybudování samotného kruhového objezdu je však podle dostupných informací komplikovanější než v Řetenicích a není to jen vlivem přeložek trakčního vedení a inženýrských sítí, ale též vyřešením vlastnických vztahů a a zahrnutí plánů rozvíjející se komerční zástavby v těsném sousedství.
V květnu 2008 bylo na stavbu kruhové křižovatky konečně vydáno platné stavební povolení. Stavba samotná svým rozsahem výrazně zasáhne do života v Trnovanech a to pravděpodobně od září 2008 (dle ukončení výběrových řízení na dodavatele). Do souvisejících přípravných prací se již dá částečně zahrnout v září 2007 uskutečněná demolice bývalého kina Lípa na jehož místo bude čtyřramenná křižovatka o vnějším průměru 35 metrů a se 4 bypassy zasahovat.
Výrazné změny proběhnou též v úpravě trolejového vedení - během kompletních výluk bude nutné postavit 29 nových sloupů a dojde k výměněně vedení o celkové délce 300m. Přeložka se bude týkat též trakčních kabelů o délce zhruba 45 m. Dá se předpokládat, že "kruháč" bude schopen plnit funkci vratné smyčky a umožní vzájemné propojení tratí podobně jako je plánováno v Řetenicích u nemocnice. Tím by došlo též k rozšíření ze současného 2kanálového na 4kanálové ovládání výhybek. S přesnou podobou realizací seznámíme čtenáře v rámci dalších aktualizací.

5) Poslední v současnosti spíše zajímavostí je dopravní řešení napojení centra města na mezinárodní tah E55. Prostorově velká a pro mimoměstské chaotická křižovatka ulic Alejní, Dubská, Rokycanova (navazuje na Školní ulici z Benešovo náměstí) tvoří též systém nájezdů a sjezdů zmiňované E55. Prakticky ze všech 4 směrů se tato světelným zařízením řízená křižovatka vyznačuje hustým provozem a zejména z centra kolonami vozidel. O dopravním řešení toho není moc známo - jen to, že měl být kombinací dvou propojených kruhových objezdů. Složitost a zřejmě s tím spojené případné náklady daly tento projekt do stavu úvah a není jasné zda vůbec bude někdy realizován.
Po kruhových objezdech v MHD již dlouho ...
Kruhové objezdy jako takové nejsou v Teplicích novinkou a v případě autobusových linek se s nimi cestující setkávají již delší dobu. Pokud sednete například na linku číslo 23 můžete během trasy potkat hned tři. Již zmíněný v Trnovanech dále u Intersparu a ve spodní části Dubí. Další "kruháč" se nachází u výjezdu od Olympie a pokud v létě pojedete cyklobusem linkou 31 tak projedete další na Cínovci
22.04. 2005, poslední aktualizace 3.02.2008, Jan Maxa
::Úvod::Napište nám::